Управління праці та соціального захисту населення


Контактна інформація
управління праці та соціального захисту населення
вул. Сокальська, 1, Червоноград
Детальна інформація

Послуги, які надає Управління праці та соціального захисту населення:

 • Надання щомiсячної компенсацiйної виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за особою з iнвалiднiстю I групи, а також за престарiлим, який досяг 80-ти рiчного вiку
 • Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціаьні послуги
 • Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям
 • Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системi загальнообов’язкового державного ального страхування
 • Надання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм’ям
 • Надання тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме
 • Видача довiдки для отримання пiльг особам з iнвалiднiстю, якi не мають права на пенсiю чи соцiальну допомогу
 • Видача посвiдчення особам з iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю
 • Призначення щомiсячної адресної допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг
 • Надання щомiсячної грошової допомоги особi, яка проживає разом з особою з iнвалiднiстю  Ічи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу, яка за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду, на догляд за нею
 • Надання державної соцiальної допомоги на догляд
 • Надання державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та особам з iнвалiднiстю
 • Надання надбавки на догляд за особами з iнвалiднiстю з дитинства та дiтьми з iнвалiднiстю
 • Надання державної соцiальної допомоги особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю
 • Надання державної допомоги на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування
 • Надання державної допомоги при усиновленнi дитини
 • Надання державної допомоги при народженнi дитини
 • Виплата одноразової винагороди жiнкам, яким присвоєно почесне звання україни “Мати-героїня”
 • Видача довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи
 • Призначення одноразової компенсацiї батькам, померлого учасника лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на чорнобильськiй АЕС, та смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою
 • Призначення одноразової компенсацiї сiм’ям , якi втратили годувальника iз числа осiб вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на чорнобильськiй АЕС та смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою
 • Забезпечення санаторно-курортним лiкуванням громадян, якi постраждали внаслiдок чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним закладам
 • Призначення одноразової компенсацiї дружинам (чоловiкам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, участю у лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, у ядерних випробувань, вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї , у складаннi ядерних зарядiв та здiйсненнi на них регламентних робiт
 • Призначення та виплата компенсацiй та допомоги учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на чорнобильськiй АЕС, учасникам лiквiдацiї ядерних аварiй, потерпiлим вiд чорнобильської катастрофи, потерпiлим вiд радiацiйного опромiнення, вiднесених до категорiй 1, 2 та 3, дiтям, потерпiлим вiд чорнобильської катастрофи, дiтям з iнвалiднiстю внаслiдок чорнобильської катастрофи
 • Встановлення статусу, видача посвiдчень батькам багатодiтної сiм’ї та дитини з багатодiтної сiм’ї
 • Видача посвiдчень особам, якi постраждали внаслiдок чорнобильської катастрофи, та iншим категорiям громадян
 • Надання статусу, видача посвiдчення особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
 • Видача путiвки на влаштування до будинку-iнтернату для громадян похилого вiку та осiб з iнвалiднiстю, герiатричного пансiонату, пансiонату для ветеранiв вiйни i працi, психоневрологiчного iнтернату, дитячого будинку-iнтернату або молодiжного вiддiлення дитячого будинку-iнтернату
 • Призначення одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) або iнвалiдностi волонтера внаслiдок поранення (контузiї, травми або калiцтва), отриманого пiд час надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичної операцiї, бойових дiй та збройного конфлiкту
 • Призначення грошової компенсацiї особам з iнвалiднiстю на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування
 • Призначення грошової компенсацiї вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу (вiддiлення спiнального профiлю) i назад особам, якi супроводжують осiб з iнвалiднiстю І та ІІ групи з наслiдками травм i захворюваннями хребта та спинного мозку
 • Призначення грошової компенсацiї особам з iнвалiднiстю замiсть санаторно-курортної путiвки
 • Призначення грошової компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування осiб з iнвалiднiстю
 • Призначення грошової компенсацiї вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад особам з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни та прирiвняним до них особам
 • Видача направлення (путiвки) особам з iнвалiднiстю та/або дiтям з iнвалiднiстю до реабiлiтацiйних установ сфери управлiння мiнсоцполiтики та/або структурних пiдроздiлiв з питань соцiального захисту населення обласних, київської та севастопольської мiських, районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх утворення) рад
 • Призначення одноразової грошової/матерiальної допомоги особам з iнвалiднiстю та дiтям з iнвалiднiстю
 • Видача направлення на проходження обласної, центральної мiської у мм. Києвi та Севастополi медико-соцiальної експертної комiсiї для взяття на облiк для забезпечення осiб з iнвалiднiстю автомобiлями
 • Забезпечення санаторно-курортним лiкуванням (путiвками) осiб з iнвалiднiстю з дитинства та внаслiдок загального захворювання
 • Забезпечення санаторно-курортним лiкуванням (путiвками) ветеранiв вiйни та осiб, на яких поширюється дiя Законiв України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту” та “Про жертви нацистських переслiдувань”
 • Прийняття рiшення щодо соцiального обслуговування громадянина територiальним центром соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)
 • Забезпечення санаторно-курортним лiкуванням осiб, якi постраждали пiд час проведення антитерористичної операцiї та яким установлено статус учасника бойових дiй чи особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни
 • Надання статусу, видача посвiдчення учасника вiйни
 • Надання статусу, видача посвiдчення члена сiм’ї загиблого (померлого) ветерана вiйни
 • Видача направлення на забезпечення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю
 • Надання пiльг на придбання твердого палива i скрапленого газу у грошовiй формi
 • Надання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива

Контактні телефони Управління праці та соціального захисту населення Червоноградської  міської ради:

 • “Гаряча лінія” (допомоги, субсидії, компенсації) – +380 (3249) 4-10-55
 • Приймальна (керівник) – +380 (3249) 4-11-00
 • Заступники керівника – +380 (3249) 4-12-00, +380 (3249) 4-10-60
 • Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, державні соціальні інспектори – +380 (3249) 4-65-93
 • Відділ грошових виплат та компенсацій – +380 (3249) 4-20-70, +380 (3249) 4-10-60
 • Відділ з питань праці, сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – +380 (3249) 4-10-65, +380 (3249) 4-10-70
 • Сектор з питань соціальних гарантій особам з інвалідністю та похилого віку, ветеранам, виплата допомог, компенсацій – +380 (3249) 4-78-19
 • Відділ бухгалтерського обліку – +380 (3249) 4-67-63

Розташування кабінетів Управління праці та соціального захисту населення:

ІІІ-й поверх

Каб. №301 – Приймальна, секретар
Каб. №302 – Начальник управління праці та соціального захисту населення
Каб. №304 – Відділ бухгалтерського обліку:

 • начальник відділу;
 • заступник начальника відділу;
 • спеціаліст

Каб. №305 – Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Каб. №306 – Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів та контролю за призначенням пенсії

 • завідувач сектору;
 • спеціалісти

Каб. №307 – Сектор з виплати допомог та компенсацій (відділу бухгалтерського обліку)

 • провідний спеціаліст;
 • спеціалісти

Каб. №308 – Сектор юридично-кадрової роботи
Каб. №309 – Сектор обслуговування інвалідів, ветеранів та контролю за призначенням пенсії

 • головний спеціаліст;
 • спеціаліст

Відділ з питань праці , сімейної політики та постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС

Каб. №310

 • головний спеціаліст;
 • спецiалiст

Каб. № 311

 • головний спеціаліст з питань оплати, нормування та продуктивності праці;
 • спеціаліст з питань використання трудових ресурсів

Каб. № 312 – Начальник відділу з питань праці , сімейної політики та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

ІV-й поверх
Єдина приймальня

Каб. №404 – спеціалісти з прийому документів на пільги населенню
Каб. №405 – спеціалісти з прийому заяв для призначення усіх видів соціальних допомог
Каб. №415 – інформатор-координатор

Сектор державних соціальних інспекторів:

Каб. №403

 • головний державний соціальний інспектор;
 • державні соціальні інспектори

Каб. №407 – Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Каб. №408 – Відділ грошових виплат та компенсацій

 • начальник відділу

Каб. №406 – головний, провідний спеціалісти з прийняття рішень
Каб. №409 – спеціалісти з прийняття рішень

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення:

Каб. №413

 • начальник відділу;
 • спеціаліст-бухгалтер;

Каб. №412

 • головний спеціаліст
 • спеціалісти

Електронні сервіси для отримання допомоги:

Призначення допомоги при народженні дитини – https://e-services.msp.gov.ua/

Призначення житлової субсидії – https://subsidii.mlsp.gov.ua/

Допомога на дітей фізичним особам-підприємцям – https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/

Послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» – https://e-nanny.ioc.gov.ua/

Графік роботи
Понеділок
08:00 - 17:15
Вівторок
08:00 - 17:15
Середа
08:00 - 17:15
Четвер
08:00 - 17:15
П'ятниця
08:00 - 16:00
Субота
Closed
Неділя
Closed

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format
Ехо Червонограда

FREE
VIEW